Університет
Головна / Університет / Публічна інформація
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36003
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Публічна інформація

 

А1 УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
А. 1.1 Стратегічне планування

 ПАСПОРТ Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 Постанова про питання кооперативної освіти

 Положення про наглядову раду ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

 Статут Полтавського університету економіки і торгівлі

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 Сертифікати про акредитацію

 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗО

 Стратегія розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" на 2023-2027 роки

 Концепція діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки ПУЕТ

 ДРСУ витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 Положення про ректорат 

 Положення про Вчену раду Полтавського університету економіки і торгівлі

 Положення про Вчену раду інституту (факультету)

 Положення про науково-методичну раду університету

 Колективний договір на 2022-2024

      ДОДАТОК 1. Положення про оплату праці

          •  Додаток 1.1. Тарифна сітка

          •  Додаток 1.2. Погодинна оплата

          •  Додаток 1.3. Надбавки та доплати

          •  Додаток 1.4. Додаткові доплати

      ДОДАТОК 2. Положення про преміювання

      ДОДАТОК 3. Додаткові відпустки

      ДОДАТОК 4. Правила внутрішнього трудового розпорядку

      ДОДАТОК 6. Список професій медичний огляд

      ДОДАТОК 7. Норми спецодягу

1.1.2 Планування фінансової діяльності

Порядок призначення стипендій у Полтавському університеті економіки і торгівлі

Порядок надання пільг студентам Полтавського університету економіки і торгівлі

Перелік платних послуг, які надаються університетом

Кошторис 2017 рік

     Зведений кошторис на 2017 рік

     Виконання кошторису за 2017 рік

Кошторис 2018 рік

     Зведений кошторис на 2018 рік

     Виконання кошторису за 2018 рік

Кошторис 2019 рік

     Зведений кошторис на 2019 рік

     Виконання кошторису за 2019 рік

Кошторис 2020 рік

     Зведений кошторис на 2020 рік

     Виконання кошторису за 2020 рік

Кошторис 2021 рік

     Зведений кошторис на 2021 рік

     Виконання кошторису за 2021 рік

Кошторис 2022 рік

     Зведений кошторис на 2022 рік

     Виконання кошторису за 2022 рік

Кошторис 2023 рік

     Зведений кошторис на 2023 рік

Фінансовий звіт за 2017 рік

     Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року

     Звіт про власний капітал за 2017 рік

     Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік

     Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік

     Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

Фінансовий звіт за 2018 рік

     Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року

     Звіт про власний капітал за 2018 рік

     Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік

     Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

     Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

Фінансовий звіт за 2019 рік

     Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.

     Звіт про власний капітал за 2019 рік

     Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

     Звіт про фінансові результати за 2019 рік

     Примітки до річної фінансової звітності за 2019 р.

Фінансовий звіт за 2020 рік

     Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.

     Звіт про власний капітал за 2020 рік

     Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

     Звіт про фінансові результати за 2020 рік

     Примітки до річної фінансової звітності  за 2020 рік

Фінансовий звіт за 2021 рік

     Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року

     Звіт про власний капітал за 2021 рік

     Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік

     Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік

     Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік

Фінансовий звіт за 2022 рік

     Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року

     Звіт про власний капітал за 2022 рік

     Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік

     Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік

     Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік

А 1.2 Аналіз результатів діяльності

Наказ № 114 від 12.11.2001 Про запровадження системи якості освітньої діяльності

Політика у сфері якості Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Внутрішній аудит роботи структурних підрозділів університету

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Управління ризиками

Положення про академічний рейтинг студентів ВНЗ УКР ПУЕТ

Положення про порядок організації та проведення опитувань учасників освітнього процесу

Положення про уповноважених з якості в ПУЕТ

Наказ № 64-Н Про наглядовий аудит-2011

Наказ № 21-Н Зовнішній аудит 2012

Наказ № 91-Н Про наглядовий аудит-2013

Наказ № 43-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2014

Наказ № 86-Н Про зовнішній аудит СУЯ ПУЕТ-2015

Наказ № 59-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2016

Наказ № 12 Про ресертифікаційний аудит 2-5 травня 2018 - 02.04.2018

Наказ № 13 Про резутати проведення ресертифікаційного аудиту 2018 - 07.05. 2018

Наказ № 55-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ-2017 - 14.03.2017

Наказ № 44-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ - 12.02.2020

Наказ № 33-Н Про наглядовий аудит СУЯ ПУЕТ - 28.01.2019

Постанова Вченої ради ПУЕТ Про результати наглядового аудиту СУЯ  30.06.2020

PDF icon ЗВІТ про діяльність ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» за 2016-2017 навчальний рік

PDF icon ЗВІТ про діяльність ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» за 2017-2018 навчальний рік

PDF icon ЗВІТ про діяльність ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» за 2018-2019 навчальний рік

ЗВІТ про діяльність ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» за 2019-2020 навчальний рік

ЗВІТ про діяльність ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» за 2020-2021 навчальний рік

ЗВІТ про діяльність ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» за 2021-2022 навчальний рік

Звіт за результатами студентського та викладацького опитування інфраструктури

Результати опитування ЗдВО про доброчесність та антикорупційну роботу (2022 рік)

Звіт за результатами студентського та викладацького опитування інфраструктури, академічної доброчесності та якості освіти (2022 рік)

А2 ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ
А. 2.1 Освітній процес

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про кваліфікаційну роботу

Положення про курсову роботу

Положення про порядок та критерії оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів вищої освіти

Положення про порядок перезарахування результатів навчання, здобутих в іноземних та вітчизняних закладах вищої освіти

Положення про порядок визнання результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Положення про запобігання випадків плагіату

Накази ПУЕТ щодо карантину

Порядок надання студенту дозволу на дострокову здачу заліково-екзаменаційної сесії

Порядок допуску студентів до заліково-екзаменаційної сесії

Порядок навчання студентів за індивідуальним графіком та вільне відвідування навчальних занять

Положення про гаранта

Положення про порядок вибору здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін навчального плану

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Перелік додаткових освітніх послуг

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти

Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС при вступі до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання

Положення про організацію інклюзивного навчання здобувачів вищої освіти

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі екзамену

Положення про повторне навчання

Порядок ліквідації здобувачами вищої освіти академічної заборгованості

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про порядок вибору здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії вибіркових навчальних дисциплін навчального плану

Положення про наукове керівництво здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктор філософії

Положення про присудження відзнаки в документі про вищу освіту та визнання особливих досягнень здобувачів вищої освіти в додатку до диплому європейського зразка

Кодекс академічної доброчесності спеціальності 081 Право

А3 ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ
А 3.3 Управління ресурсами

Положення про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в ПУЕТ

Положення про силабус навчальної дисципліни

Положення про освітню програму

Положення про робочу програму  навчальної дисципліни

Положення про дистанційний курс

Положення про порядок розробки та затвердження навчальних планів

 Положення про студентський гуртожиток 

 Положення про архівний підрозділ 

Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівників

 Посадова інструкція. Методика розробки, оформлення, впровадження та використання

 Положення про відрядження працівників, студентів, аспірантів і докторантів

 Положення про корпортативну культуру 

 Положення про структурний підрозділ університету. Методика розробки, узгодження, впровадження та використання

 Положення про експертну комісію

 Інструкція з діловодства

 Положення про надання платних послуг центром інформаційного забезпечення освітнього процесу

 Положення про центр інформаційного забезпечення освітнього процесу

 Правила користування бібліотекою

 Положення про бібліотеку 

 Положення про проведення конкурсного відбору при заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» та при укладанні з ними трудових договорів (контрактів)

Висновок з обстеження території університету та виконання Ліцензійних умов щодо безперешкодного доступу до будівель, приміщень університету осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Акт оцінки обєкта щодо можливості його використання для укриття населення

 Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних та наукових працівників ПУЕТ

 Рейтинг науково-педагогічних працівників ПУЕТ (2020)

 Рейтинг науково-педагогічних працівників ПУЕТ (2021)

 Рейтинг науково-педагогічних працівників ПУЕТ (2022)